Hľadanie
E-mail info@nastrojan.sk  Telefon +421 951 657 514
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť

  Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky
  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
  (Ďalej len VOP e - shopu NASTROJAN.CZ)
  
  I.
  základné ustanovenia
  Tieto VOP upravujú vzájomné postavenie a vzťahy medzi stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je NASTROJAN CZECH sro, so sídlom Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 - Černý Most, IČO: 27543919, DIČ: CZ27543919 ako predávajúci (ďalej len "predávajúci ") a na strane druhej je kupujúci alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len" kupujúci ").
  
  Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

  Spotrebiteľom je človek, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  
  Všetky právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim v prípade, keď je spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom a účinnom znení.
  
  Podnikateľom sa rozumie ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Ďalej sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
  Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne zoznámil s týmito VOP, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
  
  Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.
  Uzavretie kúpnej zmluvy
  Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci v primeranom čase potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné chyby pri prenose dát. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

  Kupujúci berie na vedomie, že objednávka môže byť zo strany predávajúceho zrušená, teda že môže byť odstúpené od zmluvy v tom prípade, keď tovar nebude dostupné od dodávateľa v primeranom čase či po dlhšiu dobu.

  Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

  Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe platne uzavretej zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené výhradne pred súdmi Slovenskej republiky.

  II.
  Ochrana osobných údajov
  Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a pre zasielanie obchodných oznámení v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., Zákon o ochrane osobných údajov.
  Užívateľ je povinný udržiavať svoje užívateľské kontá a heslá k nim v tajnosti a neposkytovať ich ďalším osobám. Nastrojan.cz nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu hesiel, iba ak by vyšlo najavo, že bola spôsobená na strane Nastrojanu.cz jej úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou.  III.
  cena
  Všetky ceny sú zmluvné. Na stránkach e - shopu Nastrojan.cz sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné. Sme platcami DPH. Cena neobsahuje poplatok za dopravu, pokiaľ nie je uvedené inak.

  IV.
  Objednávanie
  Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase objednania. Objednanie tovaru je možné prostredníctvom internetového obchodu www.nastrojan.cz.

  Pri výbere možnosti zaslaní tovaru na dobierku sa kupujúci potvrdením objednávky zaväzuje tovar prijať a uhradiť. V prípade, že kupujúci tovar neprijme a neuhradí je povinný predávajúcemu uhradiť vynaložené náklady, najmä poštovné a balné.

  V prípade, že nebude možné doručiť potvrdenie objednávky na kupujúcim uvedený e-mail alebo telefónne číslo, potom bude objednávka zaslaná kupujúcim stornovaná a tovar nebude odoslaný.

  Pokiaľ bude kupujúcemu na základe potvrdenej objednávky zaslaný tovar a tento si ich neprevezme, potom je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu paušálnu sumu 100, - Sk za náklady spojené s dopravou a balným, ktorou sa kupujúci zaväzuje uhradiť v lehote 7 dní od výzvy zaslanej predávajúcim prostredníctvom e-mailu či telekomunikačných služieb.

  V.
  platobné podmienky
  Predávajúci akceptuje ako spôsob platby tieto:

  prevod na bankový účet
  platbu pri prevzatí dobierky
  platbu kartou online


  VI.
  Dodacie podmienky
  Osobný odber:

  V súčasnej dobe je ponúkaný vo forme výdajného okienka pri objednávke vopred.

  Zasielanie poštovou službou:

  Tovar je predávajúcim zasielaný poštovou službou Slovenskej pošty a.s. - Maximálna hmotnosť zásielky = 20 kg, Maximálne rozmery zásielky = 80 x 60 x 42 cm. Ceny sa riadia podľa aktuálneho cenníka uvedeného na webových stránkach e - shopu alebo po predchádzajúcej dohode. Tovar bude odovzdané na prepravu najneskôr do 5 dní od uhradenia kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie tejto lehoty v prípade neočakávaných udalostí. O takomto omeškania bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke. Predávajúci ďalej poskytuje dodanie tovaru prostredníctvom spoločnosti Inti - Maximálna hmotnosť zásielky = 15 kg, Maximálne rozmery zásielky = 80 x 60 x 42 cm.  VII.
  Odstúpenie od zmluvy
  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

  Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak využije spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do však do 14 dní od odstúpenia, tovar, ktorý od neho dostal. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tovar je možné vrátiť zaslaním Zásilkovna Bezplatne pri predložení kodu 90481120, alebo ak by ste však napriek tomu chceli tovar reklamovať alebo vracať iným spôsobom než ZADARMO prosím dajte nám vedieť emailom na reklamace@nastrojan.cz, adresa je: Nastrojan Czech s.r.o. Libeň 142, Libeř 25241

  Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu podnikateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal a to rovnakým spôsobom. Predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi náklady spojené s vrátením tovaru, ak neupozornil kupujúceho spotrebiteľa znášať tieto náklady v tých prípadoch, keď vrátený tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

  Ak odstúpi kupujúci - spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné plnenie skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá a preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

  Spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovaru inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

  Odstúpenie od zmluvy v ostatných prípadoch

  Odstúpenie od zmluvy v ostatných prípadoch sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

  VIII.
  Zodpovednosť za akosť
  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Vec musí mať vlastnosti, ktoré si strany dojednali. Ak dojednané neboli, potom musí mať vlastnosti, ktoré výrobca veci opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že vec sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo na účel pre danú vec obvyklému, že vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky a že vec bude v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti. Predávajúci ďalej ručí za to, že predávaná vec zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.

  Ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, tak sa má za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

  V prípade, že predávaná vec nebude odpovedať vyššie uvedeným požiadavkám, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

  IX.
  záručné podmienky
  Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.

  Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva -Li to priamo z povahy veci.

  Záručné podmienky na tovar sa všeobecne riadi platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži faktúra za tovar.  X.
  Záverečné ustanovenia
  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 18. 6. 2014 a týmto dňa tiež strácajú platnosť a účinnosť všetky predchádzajúce znenie Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
  Více o zdrojovém textuPro další informace o překladu je potřeba zdrojový text
  Ode