Hľadanie
E-mail info@nastrojan.sk  Telefon +421 951 657 514
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť

  Reklamační řád

  Reklamační řád Nastrojan.cz
   
  I.

  Všeobecná ustanovení

  Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího NASTROJAN CZECH s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9 – Černý Most, IČ: 27543919. Tento reklamační řád popisuje postup, jakým je možné přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

  Každý kupující je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

  Objednáním zboží a tedy i uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Tento Reklamační řád má přednost před Veřejnými obchodními podmínkami. Ostatní v tomto Reklamačním řádu či Veřejných obchodních podmínkách nedefinovaných pojmech se pak použije platné a účinné právní úpravy.

  Převzetím zboží u podnikatelů se rozumí jeho předání prodávajícím kupujícímu nebo případně prvnímu přepravci. Převzetím zboží kupujícím spotřebitelem se pak rozumí okamžik jeho převzetí od dopravce.

  Jako doklad o záruce (záruční list) poskytuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o koupi, tedy fakturu, která zároveň slouží jako záruční list. Tato pak obsahuje všechny údaje potřebné pro uplatnění záruky.

  Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

  Prodávající v záručním listě popíše obsah poskytované záruky, její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
   
  II.

  Záruka a délka záruky

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

  Výše uvedené se nepoužije, pokud u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to přímo z povahy věci.

  Záruční podmínky na zboží se obecně řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží faktura za zboží.
   
  III.

  Záruční podmínky

  Kupující, který není spotřebitel, je povinen bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupujícímu spotřebiteli se tento postup doporučuje. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Takovýto rozpor lze shledávat zejména v neúplnosti zásilky či jejím poškození. Poškozená zásilka, kterou kupující převezme, pak bude popsána v předávacím protokolu přepravce.

  Místem pro uplatnění reklamace a vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě je adresa: Nastrojan Czech s.r.o. Libeň 142, Libeř 25241 nejlépe službou Zásilkovna kterou pro vás poskytujeme ZDARMA, pokud by jste však přesto chtěli zboží reklamovat nebo vracet jiným způsobem prosím dejte nám vědět emailem na reklamace@nastrojan.cz

  Kupující zašle vadné zboží určené k reklamaci (nebo vrácení ve 14-ti denní lhůtě) Zásilkovnou. Produkt zabalí do původního obalu a do balíčku vloží minimálně papírek s číslem objednávky a napíše stručné shrnutí o reklamaci či vratce. Najde nejbližší Zásilkovnu a použije kód pro vrácení, reklamaci Zdarma 90481120 (max 10 kg na jednu zásilku, štítek bude vytištěn přímo pracovníky zásilkovny) avšak na objemné zboží, kde je maximální součet všech tří stran 120cm například cestovní kufry, odešlete Českou poštou přímo na reklamační adresu Nastrojan Czech s.r.o. Libeň 142, Libeř 25241.
  Zásilky odeslané na jinou adresu nebudou vyzvednuty a vrátí se zpět odesílateli !!!

  Doporučujeme společně se zbožím zaslat i kopii faktury a kontaktní údaje kupujícího (adresu, telefonní číslo, email apod.)
  Kupující, který není spotřebitelem je povinen doložit platnost záruky předložením faktury.
  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem k použití.

  Záruka se pak dále nevztahuje zejména na poškození vzniklá:
  mechanickým poškozením zboží,
  neodbornou instalací,
  zacházením, obsluhou,
  nebo zanedbáním péče o zboží,
  zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
   
  IV.

  Vyřízení reklamace

  V případech, kdy je kupujícím spotřebitel:
  V případě, kdy je kupujícím spotřebitel a zboží při převzetí kupujícím nesplňuje jakost ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení věci do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě a to bez zbytečného odkladu (dle požadavku kupujícího je toto možné provést buď výměnou věci, nebo její opravou). § 2170 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha a účel, pro který kupující věc koupil. V případě, kdy tento postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případech, kdy kupující již před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  Shoda s kupní smlouvou a záruka za jakost

  Shodou s kupní smlouvou a zárukou za jakost se rozumí, že prodávaná věc má jakost a vlastnosti smlouvou požadované a předpokládané, prodávajícím a výrobcem popisované, pro věc takového druhu obvyklé a dále, že odpovídá požadavkům právních předpisů ČR.

  Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

  jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Toto právo spotřebiteli náleží i tehdy, pokud jde o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada brání řádnému užívání zboží, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, a vyskytne se znovu.
  Právo na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že se vada projeví opakovaně (§ 2171 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku). Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
  jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné a řádné odstranění vady.
  Dále má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné či neúčelné. Není-li uvedený postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  Kupující má taktéž právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že vada na zboží je odstranitelná a kupující ji nechá odstranit na své náklady. Hodnota opravy musí být v daném případě vzhledem k povaze vady úměrná a účelná.
  Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující.

  Kupujícímu, který je v právu dle výše uvedených odstavců v případě uplatnění zákonné záruky, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. § 1922 odst. 1 Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

  V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

  Pokud je kupujícím spotřebitel, tak o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po vzájemné dohodě prodávajícího se spotřebitelem. Smluvní lhůta však nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhá. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  Prodávající je povinen vydat kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna a dále co bylo předmětem a obsahem reklamace. Kupující bude prodávajícím emailem vyrozuměn o přijetí reklamace. Pokud bude reklamace vyřizována osobně, pak bude doklad o reklamaci předáván osobně. Stejným způsobem bude kupující vyrozuměn o stavu reklamace, jejím vyřízením či jejím zamítnutím.

  Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Za účelně vynaložené náklady se v daném případě považují základní ceníkové služby České pošty a. s., tedy doporučené zásilky a doporučené balíky. Za účelně vynaložené náklady se tedy nepovažují tedy nadstandartní služby České pošty a. s., jako například Balík do ruky, EMS či kurýři. Za nadstandartní službu se taktéž považuje neúměrně vysoké pojištění zásilky.

  V případech, kdy je kupujícím podnikatelem:

  V případě odstranitelných vad bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
  Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání věci jako bez vady, je prodávající oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými či obdobné se stejnými užitnými vlastnostmi.

  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován dle tohoto reklamačního řádu či dle dohody prodávajícího s kupujícím.

  Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího emailem, telefonicky či dle předchozí dohody.
  Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit dotyčný doklad o reklamaci společně s dokladem totožnosti.
  Účtování skladného
  Pokud si kupující nevyzvedne, či odmítne vyzvednout vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být nejpozději reklamační řízení ukončeno, může mu být naúčtováno skladné ve výši 20 Kč za každý započatý den poté, co marně uplynula výše uvedená lhůta. Pokud si kupující zboží nepřevezme do doby, kdy výše hodnoty skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.
  Kupující bere na vědomí, že prodávající může v souladu s § 2126 a násl. Občanského zákoníku dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje, kdy v případě prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.
   
  VII.

  Závěrečná ustanovení

  Tento reklamační řád je platný od  11.4.2024 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.